Privatiems klientams

Atstovaujame Klientus ginant asmens teisę į vardą, garbę, orumą, žmogaus privatų gyvenimą, dalykinę reputaciją, atvaizdą, pacientų teises. Teikiame konsultacijas.

Atstovaujame Klientų interesus sprendžiant ginčus teisme bei siekiant taikaus ginčo sureguliavimo labiausiai atitinkančio Kliento interesus.
 
Vadovaujamės nuostata, kad teisminis ginčo sureguliavimas yra kraštutinė priemonė.

Atstovaujame Klientus baudžiamajame procese. Teikiame konsultacijas.

Giname nukentėjusiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus. Rengiame civilinius ieškinius dėl nusikaltimu padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

Konsultuojame bendrosios nuosavybės valdymo ir įgyvendinimo klausimais.
 
Rengiame susitarimus tarp bendraturčių dėl bendro turto valdymo, naudojimosi tuo turtu ir išlaikymo.
 
Atstovaujame Klientų interesus sprendžiant ginčus tarp bendraturčių, tame tarpe ginčus dėl atsidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, vedame derybas dėl taikaus ginčų išsprendimo.
Teikiame konsultacijas darbuotojams ir darbdaviams.
 
Rengiame darbo sutarčių, pareiginių nuostatų, darbo tvarkos taisyklių projektus, atliekame jų teisinį įvertinimą.
 
Atstovaujame darbuotojų ir darbdavių interesus darbo ginčuose, ginčuose dėl darbdavio ar darbuotojo padarytos žalos atlyginimo, ginčuose dėl darbo sutarties sudarymo ar nutraukimo teisėtumo.
Konsultuojame klausimais, susijusiais su testamento sudarymu, palikimo priėmimu ir atsisakymu.
 
Rengiame dokumentus teismui dėl palikimo pagal apyrašą priėmimo, dėl juridinio fakto, kad įpėdinis palikimą priėmė faktiškai pradėdamas jį valdyti, nustatymo; atstovaujame įpėdinių interesus teisme dėl teisės į privalomąją palikimo dalį, taip pat ginčijant įpėdinio ar asmens pretenduojančio į palikimą paveldėjimo teises.

Santuokinio amžiaus sumažinimas, ikivedybinių ir povedybinių sutarčių rengimas.

Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, vieno sutuoktinio prašymu, dėl vieno ar abiejų sutuoktinių kaltės, gyvenimo skyrium nustatymas (separacija); kaltės dėl santuokos nutraukimo ir neturtinės žalos iš kaltojo sutuoktinio priteisimas; santuokoje įgyto turto padalijimas, sutuoktinio, nukentėjusio nuo kito sutuoktinio nesąžiningų veiksmų tvarkant šeimos turtą (nuslepiant turtą, turtą registruojant kitų asmenų vardu ir pan.) teisių gynimas, sutuoktinio investavusio asmenines lėšas į šeimos turtą teisių gynimas, sutuoktinių turto tvarkymo klausimai.

Ginčai dėl vaikų: vaikų gyvenamosios vietos ir bendravimo su tėvais bei artimaisiais giminaičiais (paprastai seneliais) tvarkos nustatymas, uzufrukto į gyvenamąją patalpą nepilnamečių vaikų naudai nustatymas, išlaikymo (alimentų) vaikams, taip pat ir išlaikymo įsiskolinimo, priteisimas, priteistų alimentų dydžio ir formos pakeitimas.

Išlaikymo pilnamečiams vaikams priteisimas.

Tėvystės (motinystės) teisių apribojimas, tėvystės nustatymo ir nuginčijimo klausimai.

Įvaikinimas.

Globos, rūpybos pilnamečiams ir nepilnamečiams nustatymas.

Asmens pripažinimas neveiksniu ar ribotai veiksniu.

Konsultuojame skolų išreikalavimo teisiniais klausimais.
 
Atstovaujame Kliento interesus ikiteisminėje ir teisminėje skolų išreikalavimo stadijoje, rengiame pretenzijas, ieškinius, pareiškimus, atstovaujame derybose.

Konsultuojame sutarčių sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo klausimais.
 
Rengiame sutarčių projektus, atliekame pateiktų sutarčių teisinį įvertinimą: pirkimo-pardavimo, nuomos, jungtinės veiklos, paskolos, rangos, subrangos, paslaugų teikimo ir kt.
 
Atstovaujame Kliento interesus ginčuose, kylančiuose iš ikisutartinių ir sutartinių santykių.

Atstovaujame derybose ir teismuose sprendžiant ginčus dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, sutartinės ir deliktinės atsakomybės taikymo tiek teisminėje, tiek ikiteisminėje ginčo stadijoje. Teikiame konsultacijas.